nonnamtang.go.th
อีเมลล์. info@nonnamtang.go.th
เบอร์โทร. 045-525-623 โทรสาร 045-525-628
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
Nonnamtang Subdistrict Administrative Organization
"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งให้การศึกษา ควบคู่วัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การดำเนินการตามมตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

LPA

แบบประเมิน LPA 2564
24 พฤษภาคม 2564
ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ รวม.pdf [ขนาดไฟล์ : 1,000.76 KB.]   (ดาวน์โหลด : 14)                                        
ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการส.pdf [ขนาดไฟล์ : 1,011.47 KB.]   (ดาวน์โหลด : 12)
ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคล.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.18 MB.]   (ดาวน์โหลด : 3)
ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล รวม.pdf [ขนาดไฟล์ : 666.90 KB.]   (ดาวน์โหลด : 3)
แบบตรวจ LPA 64 ด้าน 4.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.23 MB.]   (ดาวน์โหลด : 5)