nonnamtang.go.th
อีเมลล์. info@nonnamtang.go.th
เบอร์โทร. 045-525-623 โทรสาร 045-525-628
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
Nonnamtang Subdistrict Administrative Organization
-
"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งให้การศึกษา ควบคู่วัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

 

 

  

นายธวัชชัย  เพียลา 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี  รักษาราชการแทน 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
 
 

 

นางสาวพิมพ์ชนก  พร้อมไธสง 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง 
 089-8616878