nonnamtang.go.th
อีเมลล์. info@nonnamtang.go.th
เบอร์โทร. 045-525-623 โทรสาร 045-525-628
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
Nonnamtang Subdistrict Administrative Organization
-
"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งให้การศึกษา ควบคู่วัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง

 
   

นายเทียม สุพรรณ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง

เบอร์โทร : 061-9524426

 

นายบุญมา  มังสะพันธ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง

                              เบอร์โทร : 093-5025035

 

นายสุวิทย์  ต้นโพธิ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง

                                   เบอร์โทร : 089-0104725

   

นายวิรัตน์  จันดาวงศ์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง

เบอร์โทร : 099-0360522