nonnamtang.go.th
อีเมลล์. info@nonnamtang.go.th
เบอร์โทร. 045-525-623 โทรสาร 045-525-628
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
Nonnamtang Subdistrict Administrative Organization
"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งให้การศึกษา ควบคู่วัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การดำเนินการตามมตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

พยากรณ์อากาศ 7 วัน

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สภา อบต

     
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง  
     
   
  นางภคพร ทัศบุตร  
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง  
     
     
  นางสาวทองศรี  ทองกาล  
  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง  
     
 

  

 
  นายธวัชชัย  เพียลา   
   เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง  
     
      
 นายรัก ใหญ่ปราบ     นางสาวชนัญชิดา สังเกต
 ส.อบต. หมู่ที่ 1    ส.อบต. หมู่ที่ 2
     
     
 นายสำรวย สารสีมา    นายสมศักดิ์สาย 
 ส.อบต.หมู่ที่ 4    ส.อบต. หมู่ที่ 5
     
      
 นายวิเชียร โพธารินทร์     นางสาวสมจิตร หนองเป็ด
 ส.อบต. หมู่ที่ 6    ส.อบต.หมู่ที่ 8
     
     
     นายศรายุทธ ธรรมโรจน์ 
     ส,อบต. หมู่ที่ 10
     
     
 นายประสิทธิ์ ยุติรักษ์     นายเทพทวี ศิริยา 
 ส.อบต. หมู่ที่ 11    ส.อบต.หมู่ที่ 12
     
      
 นายบุญจันทร์ พิมพ์วัน     นางสาวหนูเวียง สุโพธิ์ภาค
 ส.อบต. หมู่ที่ 13    ส.อบต. หมู่ที่ 14