nonnamtang.go.th
อีเมลล์. info@nonnamtang.go.th
เบอร์โทร. 045-525-623 โทรสาร 045-525-628
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
Nonnamtang Subdistrict Administrative Organization
"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งให้การศึกษา ควบคู่วัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การดำเนินการตามมตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

พยากรณ์อากาศ 7 วัน

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สำนักปลัด

     

        สำนักปลัด

     
   
   นางอำพร สารีพันธุ์   
   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน  
 

                        หัวหน้าสำนักปลัด

                           081-0738996

 
   
นางสาวปนัดดา  สุขไชย  นางสาวพิมพ์ฤดี  แสนพิมพ์  นางสาวนิพาดา พราหมณี 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
                        095-612-3255  062-4073889                       086-2222575
     
 
                        นายบัญชา  พิกุลทอง นายธีรพงษ์  คงอยู่  นางสาวณัฎฐนันท์ ชารมย์
 นิติกรชำนาญการ  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  088-5516290  062-9123377
     
      
 นางสาวสุปราณี คำเสน  นางสาวสุภาวดี พุทธรักษา  นายภักดี วิไลรัตน์ 
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
                             094-4532146  093-45436404 083-0905612
      
 นายอนุชา ปฏิจิตร  นายชัยวัฒน์ ยิ้มเกิด   นายสุนันท์ แซ่หว่อง
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พนักงานขับรถยนต์   พนักงานขับรถยนต์
 064-9137943  080-725-9755  093-0753035
       
 
 นางสาวสลาวัลย์ เคลือบสูงเนิน  นายสวาท ธรรมชอบ นายสงคราม  สายพา 
 คนงานทั่วไป  พนักงานขับรถยนต์  คนงาน
 090-2894172  (บรรทุกน้ำเอนกประสงค์)  (ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
                               081-5482385                         0963696475
  ว่าง
 นางศัลชนีย์  แดงใจ  นายธนกร ทองแสวง นายทวัตร  เต้าทอง 
 คนงาน (ปฏิบัติงานการเกษตร)  ยาม  พนักงานขับรถ
 084-1492097  092-4915826 บรรทุกน้ำเอนกประสงค์
      
ว่าง     
  นางสาวอมร  บุญอุ้ม นางสาวศรินนา  ทาริวงศ์
 คนงาน(ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  คนงาน (ปฏิบัติงานนโยบายและแผน)  คนงาน(ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่)
                           063-6279322   
      

 

 

 

 

   

          

นางสาวแสงจันทร์  ครอบทอง              นางสาวชนันธร  แซ่อิ้ง
  จ้างบริการแม่บ้าน                จ้างบริการแม่บ้าน