nonnamtang.go.th
อีเมลล์. info@nonnamtang.go.th
เบอร์โทร. 045-525-623 โทรสาร 045-525-628
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
Nonnamtang Subdistrict Administrative Organization
-
"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งให้การศึกษา ควบคู่วัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สำนักปลัด

     

        สำนักปลัด

     
   
   นางอำพร สารีพันธุ์   
   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน  
 

                        หัวหน้าสำนักปลัด

                           081-0738996

 
 
 นายสะอาด บุทธิจักร์  นางสาวปนัดดา  สุขไชย    นางสาวนิพาดา พราหมณี 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  095-612 3255  
     
ว่าง  
  นายธีระพงษ์  คงอยู่  นางสาวณัฎฐนันท์ ชารมย์
 นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     083-3362946
     
      
 นางสาวสุปราณี คำเสน  นางสาวสุภาวดี พุทธรักษา  นายภักดี วิไลรัตน์ 
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
   093-45436404  099-0201729
      
 นายอนุชา ปฏิจิตร  นายชัยวัฒน์ ยิ้มเกิด   นายสุนันท์ แซ่หว่อง
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พนักงานขับรถยนต์   พนักงานขับรถยนต์
 064-9137943  080-725-9755  093-0753035
       
 
 นางสาวสลาวัลย์ เคลือบสูงเนิน  นายสวาท ธรรมชอบ นายชัยมนูญ  กัณหรักษ์ 
 คนงานทั่วไป  พนักงานขับรถยนต์  คนงานทั่วไป
 090-2894172  (บรรทุกน้ำเอนกประสงค์)  (ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
       
 
 นางศัลชนีย์  แดงใจ  นายธนกร ทองแสวง  นายอุดมศักดิ์ มังสะพันธ์
 คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานการเกษตร)  ยาม  พนักงานขับรถ
 084-1492097  092-4915826 บรรทุกน้ำเอนกประสงค์
      
   
  นายอรุณ  หลักธรรม  นางนัด มังสะพันธ์   นางสาวธิราพร ฉลากกลาง
 คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  (ทำความสะอาด)