nonnamtang.go.th
อีเมลล์. info@nonnamtang.go.th
เบอร์โทร. 045-525-623 โทรสาร 045-525-628
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
Nonnamtang Subdistrict Administrative Organization
"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งให้การศึกษา ควบคู่วัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การดำเนินการตามมตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

พยากรณ์อากาศ 7 วัน

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กองคลัง

     

          กองคลัง

     
 

 

 

 
  นายธวัชชัย  เพียลา  
  ปลัด อบต.โนหนามแท่ง รักษาราชการแทน   
  ผู้อำนวยการกองคลัง   
   085-4112044  
   
นางสาวชุติกาญจน์  สายจันดา นางสาวดวงจันทร์  แสนแดง   นายธนกฤต สุรวงศ์
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ  นักวิชาการพัสดุุชำนาญการ
083-9466314  086-7833134  065-1134697
     

 

                                      

 
                                      นางสาวดวงจันทร์  แสนแดง  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ   รักษาราชการแทน  
                                              เจ้าพนักงานพัสดุ            
                                                 086-7833134  
 นางสาวปนิดา พละศูนย์  นางสาวอรวรรณ สุพรรณ นางสาวศิริพร  เผ่าผาง 
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 080-1757256  093-5075289 0628576517 
     
   
                  นางสาวพิมพ์วิภา  แสนสีทา  นางสาวรินทร์สิตา ภูอริยะทรัพย์  
                   คนงาน(ปฏิบัติงานธุรการ)  คนงานทั่วไป (ช่วยงานแผนที่ภาษี)  
  080-3495454  

 

                 นางสาวภัคจิรา  จันทโคตร

              จ้างบริการ (ปฏิบัติงานธุรการ)

                      097-2705475

     

 

 

                                          นางสาววิภารัตน์  กันยาสุด

                                   จ้างบริการ(ช่วยงานการเงินและบัญชี)