nonnamtang.go.th
อีเมลล์. info@nonnamtang.go.th
เบอร์โทร. 045-525-623 โทรสาร 045-525-628
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
Nonnamtang Subdistrict Administrative Organization
-
"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งให้การศึกษา ควบคู่วัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กองคลัง

     

                  กองคลัง

     
 

 

 

 

ว่าง  

 

 

 

 
     
     
     
     
 นางสาวจรินพร ทองนุ่ม  นางณิศาชล ศักขินาดี  นายธนกฤต สุรวงศ์
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ  นักวิชาการพัสดุุชำนาญการ
 082-7404494  084-8301653  065-11346997
     
 
 นางสาวนิภาภรณ์ สินธิทา    นางสาวดวงจันทร์ แสนแดง
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน    เจ้าพนักงานพัสดุุชำนาญงาน
 086-7939464    
     
 นางสาวปนิดา พละศูนย์  นางสาวอรวรรณ สุพรรณ  นางสาวกนกอร สว่างเกียรติ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 080-1757256  093-5075289  063-4455539
     
   
   นางสาวรินทร์สิตา ภูอริยะทรัพย์  
   คนงานทั่วไป (ช่วยงานแผนที่ภาษี)  
   081-1512553