nonnamtang.go.th
อีเมลล์. info@nonnamtang.go.th
เบอร์โทร. 045-525-623 โทรสาร 045-525-628
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
Nonnamtang Subdistrict Administrative Organization
-
"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งให้การศึกษา ควบคู่วัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     
   
   นางสาวอชินี ไชยายงค์  
   ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
   093-5031729  
      
     
   นายพงศธร พลลาแพน  
    นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
     
 

   

 
     
  นางสาวอุทัยวรรณ  อุ่นทวง  
   คนงานทั่วไป
(ปฏิบัติงานธุรการกองการศึกษาฯ)
 
     
   
นางบุญญาพร วงศาภา     นางสาววิภาพร  จันทะวัน 
     
 ครู ศพด.บ้านโสกโดน    ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโสกโดน
 061-1172479    
     
   
นางสาวศิริรัตน์ วาดเจียม    นางสาวคำแพง  กอทอง
 ครู ศพด.บ้านทับเมย      ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านทับเมย 
 063-1846782    
     
 
นางธัญวรัตน์ วรรณโสภา    นางอรพรรณ สุพรรณ 
 ครูชำนาญการ ศพด.บ้านคำกลาง     ครู ศพด.บ้านคำกลาง 
 086-2489251    061-6904088
     
 
นางนฤมล คำสว่าง   นางสาวสุกัญญา สุพรรณ 
 ครู ศพด.บ้านโนนหนามแท่ง     ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโนนหนามแท่ง 
 088-1337015    088-0813455
     
 
นางเย็นฤทัย พิมล    นางสาวอังคาร สีสด 
 ครูชำนาญการพิเศษ ศพด.บ้านคำน้อย     ครู ศพด.บ้านคำน้อย 
 089-6270583    094-3645450
     
   
นางสาวชญานิน ถ่อนอ้วน     
 ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคำน้อย     

 088-1294593