nonnamtang.go.th
อีเมลล์. info@nonnamtang.go.th
เบอร์โทร. 045-525-623 โทรสาร 045-525-628
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
Nonnamtang Subdistrict Administrative Organization
"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งให้การศึกษา ควบคู่วัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การดำเนินการตามมตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     
   
   นางสาวอชินี ไชยายงค์  
   ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
   093-5031729  
     
 

 

 

 
                                  นายโกวิทย์   บุญทา    
 

  นักสันทนาการปฏิบัติการ

0909730015 

 

 
  นางสาวกนกวรรณ  ทองหลอด   
  คนงาน(ปฏิบัติงานธุรการ)  
                                 0652395719  
 

 

  

 
  นางสาวดวงกมล  บุญทำนุก  
 

 คนงาน (ปฏิบัติงานกีฬาและนันทนาการ)

0809748487

 

 

 

 

  นางสาวกัญญ์ณัฏฐ์ณดา  สุขไชย

ผู้ช่วยนักวิชาการ

0630576507

 

 

 

 

 

     
นางอรพรรณ  สุพรรณ    นางสาววิภาพร  จันทะวัน 
     
 ครู ศพด.บ้านโสกโดน    ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโสกโดน
 061-1172479    
     
   
นางสาวศิริรัตน์ วาดเจียม    นางสาวคำแพง  กอทอง
 ครู ศพด.บ้านทับเมย      ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านทับเมย 
 063-1846782    
     
   
นางธัญวรัตน์ วรรณโสภา    นางสาวลัดดา  ละมุน 
 ครูชำนาญการ ศพด.บ้านคำกลาง    ผู้ดูแลเด็ก 

 086-2489251

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวลัดดาวัลย์   แสงภักดี

ผู้ดูแลเด็ก

 

     
 
นางนฤมล คำสว่าง   นางสาวสุกัญญา สุพรรณ 
 ครู ศพด.บ้านโนนหนามแท่ง     ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโนนหนามแท่ง 
 088-1337015    088-0813455
     
 
นางเย็นฤทัย พิมล    นางสาวอังคาร สีสด 
 ครูชำนาญการพิเศษ ศพด.บ้านคำน้อย     ครู ศพด.บ้านคำน้อย 
 089-6270583    094-3645450
     
                            
นางสาวชญานิน ถ่อนอ้วน                       
 ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคำน้อย     

 088-1294593