nonnamtang.go.th
อีเมลล์. info@nonnamtang.go.th
เบอร์โทร. 045-525-623 โทรสาร 045-525-628
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
Nonnamtang Subdistrict Administrative Organization
"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งให้การศึกษา ควบคู่วัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การดำเนินการตามมตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

พยากรณ์อากาศ 7 วัน

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     

          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     
     
   นายธวัชชัย  เพียลา  
  ปลัด อบต.โนนหนามแท่ง รักษาราชการแทน  
  ผู้อำนวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
     
     
     
นางสาวอรอุมา  จำใบ     
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   สัตวแพทย์  

 

 

   
 
 นายมนูญ อุ่นทวง  นายคำปน แสนสุนนท์  นายจำนงค์ แคหอม 
 พนักงานขับรถขยะ   คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานประจำรถขยะ)  พนักงานขับรถ
     
     
นายทวี  สีหาพัด  นางสาวจิราวรรณ  วรสุทธิ์   
คนงาน (ปฏิบัติงานประจำรถขยะ) คนงาน(ปฏิบัติงานธุรการ)