nonnamtang.go.th
อีเมลล์. info@nonnamtang.go.th
เบอร์โทร. 045-525-623 โทรสาร 045-525-628
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
Nonnamtang Subdistrict Administrative Organization
-
"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งให้การศึกษา ควบคู่วัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     
     
   นางสาวอชินี  ไชยายงค์  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน  
  ผู้อำนวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
     
     
ว่าง   ว่าง
     
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   สัตวแพทย์  

 

 

   
 
 นายมนูญ อุ่นทวง  นายคำปน แสนสุนนท์  นายจำนงค์ แคหอม 
 พนักงานขับรถขยะ   คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานประจำรถขยะ)  พนักงานขับรถ
     
ว่าง   
   นางสาวกัญญ์ณัฏฐ์ณดา สุขไชย   
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานประจำรถขยะ)  คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานธุรการ)