nonnamtang.go.th
อีเมลล์. info@nonnamtang.go.th
เบอร์โทร. 045-525-623 โทรสาร 045-525-628
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
Nonnamtang Subdistrict Administrative Organization
"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งให้การศึกษา ควบคู่วัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การดำเนินการตามมตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ติดต่อ :

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนหนามแท่ง
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000


เว็ปไซต์ : http://www.nonnamtang.go.th

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน
สำนักปลัด 045-525623 ต่อ 101
กองคลัง 045-525623 ต่อ 102
กองช่าง 045-525623 ต่อ 103
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 045-525623 ต่อ 104
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 045-525623 ต่อ 105
นายก อบต. 045-525623 ต่อ106
กู้ชีพกู้ภัย 045-525636
โทรสาร 045-525 628
email : 6370112@dla.go.th || saraban-nonnamtang@lgo.mail.go.th
เฟสบุ๊คhttps://www.facebook.com/nonnamtang/