nonnamtang.go.th
อีเมลล์. info@nonnamtang.go.th
เบอร์โทร. 045-525-623 โทรสาร 045-525-628
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
Nonnamtang Subdistrict Administrative Organization
"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งให้การศึกษา ควบคู่วัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

ลิงค์สำคัญ

แบบสำรวจเว็บไซต์

ท่านมีความคิดเห็นว่า
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง
มีประโยชน์ต่อประชาชน

** ผู้โหวตทั้งหมด : 0 **

ภาพกิจกรรม

...
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ นำโดย นายเทียม สุพรรณ นายก อบต.โนนหนามแท่ง พร้อมคณะผู้บริหาร นายธวัชชัย เพียลา ปลัด อบต.โนนหนามแท่ง นางอำพร สารีพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต.โนนหนามแท่ง ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยวและการเรียนรู้ครบวงจรสตรีและครอบครัว Learning Center ผ่านศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เพื่อสร้างโอกาสสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง

( เข้าชมแล้ว 0 )

...
องค์การยริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง นำโดย นายเทียม สุพรรณ นายก อบต.โนนหนามแท่ง มอบหมายให้ นายบุญมา มังสะพันธ์ รองนายก อบต.โนนหนามแท่ง และ นายสุวิทย์ ต้นโพธิ์ รองนายก อบต โนนหนามแท่ง พร้อม นางสาวปนัดดา สุขไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมกับนายพรณรง ปั้นทอง ประธาน ศพค.และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีษะเกษ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งเสริมพลังให้กำลังใจในการใช้ชีวิตให้กับแม่เลี้ยงเดี่ยว/พ่อเลี้ยงเดี่ยว ที่ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ ตำบลโนนหนามแท่ง ทั้ง 14 หมู่บ้าน

( เข้าชมแล้ว 0 )

...
วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ โดย นายเทียม สุพรรณ นายก อบต.โนนหนามแท่ง มอบ นายสุวิทย์ ต้นโพธิ์ รองนายก อบต. พร้อมทั้ง นางอำพร สารีพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด และ น.ส. ปนัดดา สุขไชย นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ส่งมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2566 ราย นางวาสสัย ต้นโพธิ์ หมู่ที่ 7 โดยมีนายสมบูรณ์ สุพรรณ รองประธานสภา อบต.โนนหนามแท่ง นายวิชัย มังษะพันธ์ ผู้หญ่บ้านหมู่ที่ 7 ร่วมรับมอบ

( เข้าชมแล้ว 0 )